1 mars, 2017

Medlemskap i DIB

Här följer en kortfattad information om Dykentreprenörerna (DIB) och om hur man blir medlem. DIB bildades 1987 och består i dag av 17 medlemsföretag. Alla är specialföretag, med en verksamhet som är inriktad på dykerientreprenader, men även närliggande verksamheter såsom muddring, pålslagning m m. Gemensamt för medlemsföretagen är att man som väsentlig del av verksamheten utför dykerientreprenader och därmed som specialföretag innehar erforderlig kompetens och erfarenhet för medlemskap i föreningen. Föreningens styrka är att den ständigt aktivt företräder sina medlemmar i såväl bransch- som arbetsgivarfrågor i ett nära samarbete med bl a Byggföretagen.

Föreningens målsättning

 • att företräda medlemsföretagens intressen gentemot myndigheter och övriga organisationer,
 • att medverka till att företagen har välutbildade och kompetenta medarbetare samt driva branschspecifika utbildningsprogram,
 • att följa och effektivt påverka utvecklingen när det gäller normer m m,
 • att verka för en positiv atmosfär och ökad förståelse medlemsföretagen emellan,
 • att följa branschspecifik teknisk utveckling,
 • att värna om branschens anseende genom ökat kvalitetsmedvetande och ansvarstagande.

Olika uppnådda mål

 • Branschanpassat lärlingsutbildningssystem.
 • Branschanpassade och av Arbetsmiljöverket godkända säkerhetsbestämmelser, ”DIB-säk”.
 • Lönestatistik
 • Medverkan som arbetsgivarrepresentant vid framtagning av nya dykeriföreskrifter, utgivna av Arbetsmiljöverket.
 • Brett och positivt samarbetsforum mellan medlemsföretagen
 • Standardisering av dykutrustning – branschnorm
 • Representation i BYN
 • Representation i EDTC
 • Representation i Nätverk Svensk dykning
 • skolförlagd yrkesdykareutbildning

Föreningens organisation

Föreningen verkar genom dess styrelse och medlemmar. Styrelsen väljs vid årsmöten och med ambitionen att alla medlemmar skall vara med och verka i styrelsen vid något tillfälle. Föreningens kansli finns via Byggföretagens kontor i Helsingborg, där den löpande verksamheten handläggs.

Varför Byggföretagen?

De företag som inte är medlemmar i Byggföretagen, tvingas att teckna hängavtal med facket. Det är en rätt facket har, men arbetsgivaren får ett mycket sämre avtal än det som organiserade företag har. Hängavtalsföretagen går dessutom miste om all service våra organisationer ger sina medlemmar.

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i DIB skall man förutom att ha teknisk kompetens också vara arbetsgivare, dvs man skall ha anställd personal. Kravet att vara arbetsgivare gäller för att man skall bli medlem i Byggföretagen. Genom denna anslutning får man, förutom en branschspecifik service, också tillgång till specialister i arbetsgivar- och andra branschövergripande frågor.

Kontakta oss för ansökningshandlingar.

Vad kostar medlemskapet?

Inträdesavgift
2.000 kr (engångskostnad)
Medlemsavgift
700 kr
Serviceavgift
3.500 kr (för medlem i Byggföretagen, för icke medlem tillkommer motsvarande belopp som DIB erhåller från Byggföretagen)

Vad får man för pengarna?

Medlemskap i Svenskt Näringsliv följer med när man blir medlem i Byggföretagen. Du är med och påverkar i övergripande politiska och företagsnära frågor. Byggföretagen har kontor på 26 platser i landet där man lokalt hanterar avtals- och lönefrågor, utbildnings- och lärlingsfrågor, arbetsmiljöfrågor m m. Byggföretagen arbetar centralt med avtals- och lönefrågor, övergripande branschservice, entreprenadjuridik, skatter, index m m. Även branschspecifik service genom specialföretagens eget forum: Branschrådet och dess arbetsutskott. Vad DIB arbetar med beskrivs ovan. Önskas mer information, kontakta: Eva Hammarbäck som sköter Dykentreprenörernas kansli. Eva kan nås på tfn 042-24 83 33. Du kan även kontakta Jörn Ryberg, ordförande i Dykentreprenörerna, på hans företag Svensk Sjöentreprenad AB, på tfn 0431-256 20.