1 mars, 2017

Presentation

Policy för Dykentreprenörerna inom Byggföretagen

Dykentreprenörerna inom Byggföretagen, (DIB) är en rikstäckande branschorganisation med inriktning på sjöentreprenader innefattande dykeriarbeten och därmed sammanhängande verksamheter.

Gemensamma faktorn är att uppdragen utförs på och under vatten.

Inom DIB placerar vi alltid kunden främst. Vår strävan är att genomföra varje uppdrag så att det svarar mot kundens krav och förväntningar. För att uppnå detta använder vi oss bland annat av vår policy som innefattar begreppet de tre U:na vilka står för Utbildning, Utrustning och Utförande.

Utbildning

Välutbildad yrkeskunnig personal är medlemsföretagens viktigaste resurs. Det är därför varje medlemsföretags målsättning att säkerställa det tekniska kunnandet genom kontinuerlig fortbildning av personalen. Med detta menar vi att den personal som rekryteras till företagen skall ha rätt utbildning med branschbakgrund från början.

Alternativt kan företagen ge den personal som de själva utbildar stöd i form av teori och pratik under utbildningsperioden så att de uppfyller kraven på kompetens. Med rätt stöd menar vi att för varje lärling som utbildas så skall det vid företaget finnas utbildade handledare varav minst en innehar Dykarbok där B-certifikat ingår.

Utrustning

Det är varje medlemsföretags målsättning att genom hög teknisk standard säkerställa de krav och förväntningar som kunden har. Vid genomförande av uppdrag skall man tillämpa teknik som är vald för och anpassad till uppgiften. Detta uppnås genom att ständigt följa utvecklingen inom undervattensteknologins område och genom att förändra och förbättra arbetsmetoderna.

För den personliga skyddsutrustningen finns en branschnorm framtagen av DIB. Normen ansluter till reglerna om CE-märkning och har underställts Arbetsmiljöverket för synpunkter. AMV har inget att invända mot sakinnehållet och att vi använder oss av den.

Utförande

Det är varje medlemsföretags strävan att varje utförande sker med följande punkter som mål: uppfyllande av kundens förväntningar.

  • till rätt pris.
  • i rätt tid.
  • på rätt sätt.
  • med miljö- och samhällsansvar.

Detta säkerställer medlemsföretagen genom att inom sina organisationer alltid ha rätt kompetens såväl administrativt som vid operativt utförande.

Servicebolag

Föreningen har ett servicebolag för sin löpande verksamhet.